SAVETI AUTORA

Mnogi igrači iz kola u kolo menjaju brojeve, uslove, način igranja i drugo. Svaki način je dobar kada se ostvari dobitak, ali ako se mnogo „šara“ i uspešnost je „šarenija“.
Kao što se sastavlja sistem za pojedino kolo, na sličan način se može sistematizovati igra za duže razdoblje. Postoji mnogo načina da se igra organizuje ali i neki elementi koji se nužno pretpostavljaju:

1. Zavoleli smo ovu igru. Svesni smo da nećemo propuštati nijedno kolo. Odlučili smo da ćemo za svako kolo izdvajati određeni iznos.

2. Procenili smo svoje mogućnosti. Odabrali smo brojeve i sistem koji želimo.

3. Kada smo sve to rešili i odigrali prvo kolo, dogodilo se da smo ostali kratkih rukava. To ne mora značiti
da je sistem loš i da ga treba menjati. Jednostavno nismo imali sreće, a sistemu treba pružiti priliku da se dokaže u idućem kolu.

4. Igrali biste veće sisteme s više brojeva ali Vam materijalne mogućnosti to ne dozvoljavaju: udružite se. Što je fond za igru veći, postoje i veće mogućnosti da se igra jači sistem, a svaki bolji organizovan skup kombinacija ima i veće šanse za dobitak. Samo ne treba preterivati da nas umesto sreće ne bi pratio „prosjački štap“

5. Kada birate sistem uvek dajte prednost onom koji ima veću garanciju i razočarenje će češće izostati. Radije se odlučite za neki realan uslov, jer kada igrate sistem s malom garancijom može Vam se dogoditi da pogodite sve brojeve, šestica donosi milione, a Vi imate četvorke.

6. Nismo svi miljenici sreće. Igra je postavljena na taj način da mnogi moraju izgubiti. Ništa zato, uvek nam ostaje zadovoljstvo igre, a svako zadovoljstvo se plaća.

Nikada nije kasno da naučite nešto novo. Iskoristite tuđe iskustvo, jer svako je iskustvo na vlastitoj koži ujedno i najskuplje.

Šta da Vam kažem, možda nešto kao što treba da Vas vodi kroz život kad imate isprobanog prijatelja, budite uz njega, tako i sa mojim sistemima, ispratite kolo, dva, pet i odlučite.!

Ako su isprobani vežite se uz njih.!

lottery-balls

A PIECE OF ADVICE FROM THE AUTHOR

A lot of players change their numbers, requirements and ways of playing from round to round. Each way is good when there is a gain, but if you change your methods too much your performance will be lessened.
In a similar way a system for a single round is put together, a game for longer periods can be systemized. There are many ways to organize the game but there are also some elements that are necessarily assumed:
1. We fell in love with this game. We are aware that we won’t miss a single round. We decided to put aside a certain amount for each round.
2. We evaluated our odds. We chose numbers and a system that we want.
3. Now that we settled that and played our first round, it occurred that we were left empty handed. That doesn’t have to mean that the system is bad and that it should be changed. We simply didn’t have any luck, and the system should be given another chance to prove itself in the next round.
4. You would like to play bigger systems with more numbers but your financial state won’t allow you: unite with someone! As bigger the fund for the game – the bigger the possibilities to play a stronger system, and every well organized group of combinations has bigger chances for a gain. Just be sure not to exaggerate so that instead of luck you get beggary.
5. When choosing a system always give advantage to the one with more guarantee and the disappointment will be absent more often.  Rather pick a realistic condition, because when you play a system with a small guarantee you can guess all the numbers, a six brings millions, and you have fours.
6. We are not all luck’s favorites. The game is created in a way that a lot of people have to lose. Never mind, we will always have the pleasure of playing, and every pleasure has its price.

It is never too late to learn something new. Use other people’s experience, because every experience has the strongest feeling on your own skin.

What can I tell you, it is maybe similar to having a friend for life and being there for him. It is the same with my systems, take a look at one round, two or five, and then decide!
If they are indeed for life, buckle up!