O SISTEMIMA

Povezivanje više različitih elemenata u jednu povezanu celinu sa jednom ili više operacija čini SISTEM. Pošto ovu definiciju primenimo na loto to znači da je sistem tako organizovani skup brojeva u određeni broj kombinacija koje pod unapred definisanim uslovima garantuju predviđeni broj pogodaka za sve varijante kombinacija iz izabrane grupe brojeva.
Ovde susrećemo pojam GARANCIJE koji čine osnov svakog sistema, jer je to glavni cilj kombinatorike. Bez garancije nema ni sistema.
Prema garanciji sisteme delimo na PUNE i SKRAĆENE. Ako tim sistemima, u želji da budu što manji, zadamo i određeni broj uslova pod kojima zadržavaju zadatu garanciju, dobićemo PUNE i SKRAĆENE USLOVNE SISTEME.

I PUNI SISTEMI
II SKRAĆENI SISTEMI
III USLOVNI SISTEMI

I PUNI SISTEMI
Puni sistemi su oni kod kojih se postiže PUN POGODAK, prva nagrada.

II SKRAĆENI SISTEMI
Osnova svakog sistema za loto je njegova garancija. Videli smo da puni sistemi garantuju prvu nagradu ako su pogođeni brojevi. Nevolja s punim sistemima je u tome što za relativno malo odabranih brojeva moramo uplatiti prilično veliki broj kombinacija što baš nije najpogodnije za prosečan džep igrača. Rešenja su skraćeni sistemi. Njih čine kombinacije bez ponavljanja organizovane na taj način da za pogođeni broj brojeva iz sistema garantuju drugu ili treću nagradu. Osnovna prednost skraćenih sistema je što za isti broj brojeva u odnosu na puni sistem imaju višestruko manji broj kombinacija te vešti kombinatori mogu sami odlučiti koliko će brojeva obuhvatiti i s kojom garancijom.
Sistemi se mogu skraćivati na dva načina:
U prvoj varijanti je garancija jednaka broju pogođenih brojeva u sistemu samo što se traži da broj pogodaka bude u rangu druge ili treće nagrade.
U drugoj varijanti je garancija jedan do dva broja manja od broja brojeva izvučenih iz sistema.
Moguće je kombinovati ove dve vrste skraćenih sistema praveći sistem koji, npr: Od 6 izvučenih brojeva garantuju drugu nagradu a istovremeno da od 4 pogođena broja garantuju 4 pogodtka. Ovakve sisteme nazivamo skraćenim sistemima s višestrukom garancijom.
Najčešce se događa da i pored kompjuterske obrade i primeni dobrog algoritma, skraćeni sistem ima više od teoretski predviđenog broja kombinacija.
Skraćeni sistemi sa više brojeva mogu se praviti preko manjih punih sistema od 7,8,9 ili više brojeva koji imaju sve osobine i garancije punog sistema. Ovakvi sistemi imaju više kombinacija od obično skraćenih sistema, ali višestruko puno manje od punih sistema. Međutim, lakše ih je ispisivati na listiće i imaju proširenu garanciju jer donose veći broj dobitaka u sklopu zadate garancije.

III USLOVNI SISTEMI Uslovni sistemi daju određenu garanciju ako su ispunjeni unapred zadati uslovi, a mogu biti:

1. PUNI USLOVNI SISTEMI
2. SKRAĆENI USLOVNI SISTEMI Zašto koristiti uslovne sisteme? Zato što su u svojoj klasi znatno jeftiniji od sličnih skraćenih i punih sistema i imaju neograničene mogućnosti kombinovanja i uslovljavanja.
Neka od uslovljavanja:
1. SISTEMI S FIKSNIM BROJEVIMA
Ove sisteme neki autori posebno izdvajaju. Bitno je u tome da se odabere od 1 do 4 brojeva koji su fiksni a preostali brojevi iz sistema se mogu kombinovati kao puni, skraćeni ili dodatno uslovljeni sistemi.
2. SISTEMI S BROJEVIMA PODELJENIM U GRUPE Ako odabrane brojeve podelimo u 2 ili više grupa i svaku od njih uslovljavamo da daje određeni broj brojeva, kada su ispunjeni uslovi iz grupa sistem ostvaruje osnovnu garanciju.
3. SISTEM SA ZADATIM RAZMAKOM IZMEĐU BROJEVA Uslov minimalnog razmaka od 1 ili više brojeva između brojeva u kombinaciji je vrlo efikasan u smanjenju broja kombinacija
4. USLOV PARNOSTI Kod ovih sistema uslovljava se da u dobitnoj kombinaciji bude samo određeni broj parnih ili neparnih brojeva ili se može uslovljavati koliko se parnih odnosno neparnih brojeva sme pojaviti za redom.
5. VERTIKALA Znatna ušteda moze se postići uslovljavanjem maksimalnog i minimalnog broja brojeva u kombinaciji koji mogu biti u jednoj vertikalnoj koloni na listiću ili pak koliko se brojeva u jednoj vertikalnoj koloni sme pojaviti za redom.
6. DOPUŠTENI BROJ BLIZANACA
7. BROJ PAROVA ISTOG JEDINIČNOG BROJA
8. BROJ BROJEVA U JEDNOJ DEKADI
9. MEĐUSOBNO USLOVLJAVANJE BROJEVA
10. USLOVLJAVANJE PAROVA BROJEVA
11. ITD.
U istom sistemu može se primeniti više uslova ali pod USLOVOM da odabrani uslovi nisu dijametralno suprotni.
Efikasnost sistema zavisi od umeća u kombinovanju i pravilne primene dobrog postavljanja uslova. Što je uslova više, veća je šansa da neki od njih budu promašeni.
GARANCIJE SISTEMA:
Sistemi koji imaju USLOVNU GARANCIJU ostvaruju je samo onda kada su ispunjeni svi primenjeni uslovi.
Sistemi s višestrukom garancijom imaju više mogućnosti s različitim garancijama tj. imaju kombinovana oba oblika KARAKTERISTIČNE GARANCIJE kao npr. 5 od 6 ali i istovremeno i 4 od 4, što znači da sistem garantuje 5 pogodtka kada se iz sistema izvuku svih 6 brojeva. Takođe garantuje 4 pogodtka kada se iz sistema izvuku samo 4 broja tako da je karakteristična garancija za dati sistem 5 od 6 i 4 od 4.
Maksimalnu garanciju sistem postiže u najpovoljnijem slučaju. Za običnu kombinaciju ili bilo koji sistem MAKSIMALNA GARANCIJA JE PUN POGODAK. Bitnim za svaki sistem smatram samo KARAKTERISTIČNU GARANCIJU, jer to zapravo i jeste osnovni kriterijum koji sistem mora zadovoljiti.
Sta je sve bitno za garanciju sistema?
1. KARAKTERISTIČNA GARANCIJA koja ujedno određuje klasu odnosno vrstu sistema.
2. Kada sistem ostvari i karakterističnu garanciju što znači da su pogođeni brojevi i ostvareni zadati uslovi, on daje i veći broj nagrada niže klase.
3. Ako sistem ima garanciju npr: 6 od 6, podrazumeva se da garantuje i 5 od 5 kao i 4 od 4. Ovo ne vredi u slučaju primene pojedinih uslova kao sto su RAZMAK MEĐU BROJEVIMA i njemu slični.
4. Sistem koji garantuje 4 od 6, kada se pogodi 5 brojeva, garantuje samo 3 pogotka.
5. KARAKTERISTIČNA GARANCIJA ne znači da sistem ne može imati veći dobitak.
U praksi je stvarni broj i klasa dobitaka često veća od minimalne garancije. Svakako ne smemo zaboraviti da je svaka kombinacija možda – ONA PRAVA.

6.Sistemi su besplatni, samo za ličnu upotrebu
i svaka upotreba na komercijalni način
je zabranjena bez dozvole autora !

Systems are free, for personal use only
and any use in a commercial manner
is prohibited without permission of the author !